Cách center div trong container

HTML mẫu: <div class="MyContainer" align="center"> <div>THIS DIV IS CENTERED</div> </div> CSS để làm center div trong container:   .MyContainer div { margin: auto; width: 80%; } Các bạn có thể điều chỉnh width cho phù hợp  ...